Sociale Veiligheid

Preventief beleid en sociale veiligheid

Preventief beleid en Sociale Veiligheid Swette Switters

 Volleybal vereniging Swette Switters sluit zich aan bij het beleid van NOC/NSF in het kader van het creëren van een  veilig sportklimaat voor zowel spelers, trainers, coaches en vrijwilligers die betrokken zijn bij de vereniging. Daarnaast wordt ook gezorgd voor een veilig klimaat voor onze gasten. Informatie hierover kunt u lezen op de site van Centrum Veilige Sport Nederland ( https://centrumveiligesport.nl/ ) 

Contactpersonen teams

Swette Switters heeft voor elk team een contactpersoon die voor het team de link is naar het bestuur van de vereniging. Bij deze contactpersoon kan informatie worden ingewonnen die het team en/of de individuele speler aangaat. Ook kan er via de contactpersoon verzoeken worden gedaan, opmerkingen en ideeën worden gelanceerd welke in het bestuur besproken kunnen worden of door het bestuur geregeld kunnen of moeten worden.

Contactpersoon

Dames 1           Anne Beukens

Dames 2           Mathijs van der Bijl

Dames 3           

Dames 4          

Dames 5           Ronald Beukers

Jeugd A            Anne Beukens

Jeugd B            Iris Kroon

Jeugd C            Anne Beukens

CMV                Ronald Beukers

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is Aukje van Kalsbeek telefoonnummer 06 252 055 22 of via e-mail: aukjevankalsbeek.avk@gmail.com

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/seksuele-intimidatie-en-misbruik/vertrouwenscontactpersoon

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers

Met elke nieuwe vrijwilliger en/of trainer wordt door een afvaardiging van het bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd. Kernpunten in dit gesprek zijn:

  • Doelstelling van de vereniging
  • Sfeer impressie van de vereniging
  • Omschrijving van de uit te voeren taak/taken
  • Gedragsregels binnen de vereniging
  • VOG en referenties

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 Naast de contactpersonen per team heeft Swette Switters een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Voor de Swette Switters is dit

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden. Als uit de screening blijkt dat bijvoorbeeld een begeleider in het verleden veroordeeld is voor seksueel misbruik, dan wordt de VOG niet aan hem of haar verstrekt vanwege het verhoogde risico op herhaling.

Door VOG’s te laten overleggen geeft de vereniging aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal af sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen. Klik deze link aan voor meer informatie over de VOG.

Swette Switters ondersteunt de visie en het beleid van het NOC/NSF. Derhalve wordt door de vereniging voor elke trainer een VOG aanvraag gedaan bij de dienst Justis, de organisatie van de overheid die belast is met het verstrekken van de VOG ( www.justis.nl )

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Privacy reglement

 Klik hier om het AVG regelement van Swette Switters te downloaden

%d bloggers liken dit: